Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie do bierzmowania powinno uwzględniać jedność z sakramentami chrztu i Eucharystii (OB 1; KKK 1285). Sakrament bierzmowania jest bowiem koniecznym dopełnieniem sakramentu chrztu (LG 11; OB 2, KKK 1285). Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306).

Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego.

a)    Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

b)    Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej. Kandydat do bierzmowania powinien zatem regularnie uczęszczać na lekcje religii w szkole lub w innym środowisku, w którym pobiera naukę, a także uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach. Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat spełnia te warunki. W sytuacjach wątpliwych należy uzyskać stosowną opinię od nauczyciela religii.

c)    Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia. Optymalnym czasem trwania przygotowania bliższego i bezpośredniego do bierzmowania są trzy lata (VI-VII-VIII klasa).

d)    Przyjęcie sakramentu bierzmowania dokonuje się najwcześniej na zakończenie klasy VIII, jako ważne dopełnienie edukacji na etapie szkoły podstawowej.

Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Na tym etapie rozwoju religijnego chodzi bowiem o włączenie kandydata w życie jego parafii (Podstawa Programowa Katechezy, s. 68). Z tego względu należy dołożyć wszelkich starań, by cała wspólnota parafialna uczestniczyła w przygotowaniu kandydata, głównie poprzez modlitewne towarzyszenie młodzieży i świadectwo wiary.

Pełny tekst dokumentu Konferencji Episkopatu Polski można znaleźć tutaj:

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania

II Synod Archidiecezji Katowickiej sugeruje jeszcze bardziej pogłębioną formację.

Do sakramentu bierzmowania przystępuje zasadniczo młodzież klas ósmych (albo trzecich klas gimnazjum). Cele katechetyczne przygotowania do sakramentu bierzmowania określa Program nauczania religii.

„Droga bierzmowania” obejmuje dwa integralnie powiązane ze sobą okresy: trzyletnie przygotowanie do bierzmowania w klasach od szóstej do ósmej (albo przez cały czas nauki w gimnazjum); trzyletnią formację po bierzmowaniu (szkoła średnia).

W programie działań duszpastersko-katechetycznych podejmowanych w parafii w ramach „drogi bierzmowania” dla obu wymienionych okresów należy uwzględnić:

jako formy podstawowe:
– comiesięczną Eucharystię w intencji kandydatów oraz tych, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania; przed mszą świętą daje się młodzieży okazję do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania;
– comiesięczne spotkania w małych grupach pod kierunkiem świeckich animatorów;
– celebracje liturgiczne, nabożeństwa i tak dalej;
– cykliczne spotkania z rodzicami i świadkami bierzmowania;
jako formy uzupełniające:
– pracę metodą projektów lub innymi metodami wyzwalającymi kreatywność uczestników;
– udział w wolontariacie – zwłaszcza związanym z działalnością charytatywną i misyjną Kościoła;
– udział w spotkaniach i działaniach kościelnych ruchów i stowarzyszeń skupiających młodzież;
– spotkania mające na celu integrację młodzieży i tworzenie wspólnotowych więzów zarówno między uczestnikami przygotowania, jak i z parafią;
– wyjazdy i rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania.

Warunkiem przystąpienia do sakramentu bierzmowania jest uczestnictwo w parafialnym przygotowaniu do bierzmowania oraz w szkolnym nauczaniu religii przez cały okres przygotowania.

Decyzję o tym, czy kandydat jest odpowiednio przygotowany do przyjęcia sakramentu bierzmowania, podejmuje proboszcz w porozumieniu z duszpasterzem odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania, nauczycielem religii w szkole i animatorami grup przygotowania do bierzmowania.

Celebracja sakramentu bierzmowania powinna mieć miejsce w parafii zamieszkania kandydata, najlepiej w okresie wielkanocnym.

Wybór świadka bierzmowania

 1. Wyboru dokonuje kandydat albo jego rodzice (opiekunowie).
 2. Wypada, aby był nim chrzestny –  w ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny.
 3. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania.
 4. Nie może być nim rodzic. W przypadku trudności w znalezieniu świadka proponujemy 3 rozwiązania:
  Prosimy o znalezienie innej osoby na świadka z grona najbliższych.
  W przypadku braku kandydatów na świadków ze strony najbliższych, niech kandydat poprosi swojego animatora z grupy czy katechetę.
  W przypadku braku kandydatów na świadków ze strony najbliższych, a także braku decyzji o poproszenie animatora czy katechety, świadkiem na bierzmowaniu będzie jeden z kapłanów, który celebrować będzie Mszę podczas bierzmowania.

Przymioty świadka:

 1. Jest dojrzały i gotowy spełnienia tego zadania.
 2. Należy do Kościoła katolickiego i przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.
 3. Jest duchowo przygotowany do tej funkcji.
 4. Prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
 5. Nie ma kanonicznej przeszkody do pełnienia czynności świadka bierzmowania.

Zadania świadka:

 1. Przygotowuje kandydata do przyjęcia sakramentu.
 2. Przedstawia bierzmowanego szafarzowi sakramentu do namaszczenia krzyżmem.
 3. Pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń  złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali.
 4. Troszczy się, ażeby bierzmowany postępował jak prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Więcej można przeczytać w materiałach synodalnych. Do pobrania tutaj:

http://synodkatowice.pl/,1249

Podstawowe wiadomości, konieczne do przyjęcia sakramentu bierzmowania można znaleźć tutaj:

2020_Katechizm.Bierzmowanych

Pragniemy, aby Duch Święty,
którego otrzymamy,
umocnił nas do mężnego wyznawania wiary
i do postępowania według jej zasad.