Chrzest

Chrzest jest bramą sakramentów, jest konieczny do zbawienia, uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa włącza do wspólnoty Kościoła.

Sakramentu chrztu św. udzielamy zasadniczo raz w miesiącu w czwartą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 13.30. Jest zaleceniem Kościoła, by chrztu św. udzielać w czasie uroczystej niedzielnej Eucharystii, by ukazać ścisły związek obu sakramentów.

Chrztu udzielamy dzieciom, których rodzice zamieszkują na terenie naszej parafii (są naszymi parafianami). Jeśli rodzice mieszkają w innej parafii i pragną ochrzcić dziecko u nas z ważnych powodów, potrzebny jest przekaz z parafii, do której należą. By przygotować się do tego sakramentu, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z Aktem Urodzenia i pobrać formularz do chrztu dziecka. Należy dokładnie (i czytelnie) wypełnić go i dostarczyć do kancelarii parafialnej wraz z zaświadczeniami od rodziców chrzestnych, że mogą pełnić tę funkcję (pobranych z parafii, gdzie aktualnie mieszkają chrzestni). Jeśli chrzestni są naszymi parafianami, nie trzeba dostarczać tego zaświadczenia. Dokumenty należy przynieść do kancelarii najpóźniej do piątku przed niedzielą, w czasie której udzielany jest chrzest.

Wymagania wobec rodziców dziecka

Chrztu św. udziela się dziecku na podstawie wiary rodziców dziecka. Wiara ma być nie tylko deklarowana, ale i praktykowana. Rodzice modlą się za dziecko (a w przyszłości razem z dzieckiem), uczestniczą co niedzielę we Mszy św., przystępują regularnie do Spowiedzi i Komunii św. Naturalną rzeczą jest, że mają ślub kościelny, by móc uczciwie w czasie obrzędów chrztu św. wyrzec się szatana i grzechu oraz wyznać wiarę. Jeśli nie mają ślubu kościelnego, to chrzest jest najlepszą okazją by naprawić tę sytuację – np. uzdrowić konkubinat czy małżeństwo tylko cywilne, jeśli nie ma ku temu prawnej przeszkody (co do formalności związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa).

Wymagania wobec rodziców chrzestnych

Według nauki Kościoła chrzestny ma towarzyszyć dorosłemu w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a wraz z rodzicami przedstawić dziecko do chrztu oraz pomagać, by ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto ukończył 16 lat, jest katolikiem, przyjął już sakrament Komunii św. i Bierzmowanie oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. Należy wybrać jednego chrzestnego lub chrzestną albo dwoje chrzestnych (oczywiście różnej płci). Nie może więc pełnić tej funkcji osoba żyjąca w konkubinacie, w związku niesakramentalnym czy „partnerskim”, a także osoba niepraktykująca wiary (brak niedzielnej Mszy św., nieprzystępowanie do spowiedzi i Komunii św.).

Katecheza dla rodziców i chrzestnych

Nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę przed niedzielną Eucharystią, w czasie której udzielany jest chrzest, o godz.17.50 w kościele.

Chrzest w niebezpieczeństwie śmierci

W każdej chwili można wezwać kapłana do szpitala czy do domu, aby ochrzcił osobę niezdolną do pojawienia się w kościele. W razie nagłej konieczności KAŻDY może udzielić chrztu zwykłą wodą (nie musi być poświęcona) polewając trzykrotnie główkę dziecka i wypowiadając imię dziecka na początku i formułę sakramentalną: np. w wypadku dziecka o imieniu Anna będą to następujące słowa: ANNO, JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO.