Cmentarz

7 czerwca 2020 r. – w 30 rocznicę śmierci Ks. Proboszcza Benona Hornika – udało się nie tylko zewnętrznie uporządkować nasz parafialny cmentarz, ale ukończono nie mniej skomplikowaną operację uporządkowania danych, związanych z pochowanymi na nim osobami oraz miejscami wolnymi i zarezerwowanymi. Wchodząc na stronę:

Cmentarz parafii św. Karola Boromeusza w Kryrach – Inwentaryzacja cmentarzy, Ewidencja grobów z wyszukiwarką (ecmentarze.pl)

możemy sprawdzić kto jest tam pochowany – wpisując jego imię i nazwisko oraz sprawdzić jaki jest status konkretnego miejsca. Bardzo proszę o sprawdzenie dat urodzin i śmierci naszych bliskich, a w razie konieczności o zgłoszenie błędów, które niezwłocznie zostaną poprawione. System automatycznie przypomina nam także, o rocznicach śmierci, które przypadają w najbliższym czasie.

Bardzo proszę o sprawdzenie, czy miejsce, którym się opiekujemy jest opłacone, czy nie jesteśmy proszeni o „pilny kontakt z kancelarią parafialną”. W takim wypadku można wstępnie zatelefonować i wyjaśnić wątpliwości, ewentualnie pojawić się godzinach urzędowania Kancelarii i najczęściej po prostu uregulować zaległe opłaty…

Aby sprawdzić miejsca zarezerwowane należy wpisać zamiast imienia „REZERWACJA”, a jeśli takiej jeszcze nie posiadamy – można wpisać „WOLNE” i system wyświetli nam takie miejsca. Przy rezerwacji czasem pojawia się konkretne nazwisko, a czasem tylko informacja. W takim wypadku prośba, aby osoba, która zarezerwowała to miejsce koniecznie ten fakt potwierdziła w Kancelarii. Każde miejsce możemy sprawdzić na mapie cmentarza klikając na przycisk „Pokaż na mapie”.

Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy już wsparli budowę nowego ogrodzenia na cmentarzu i regularnie wnoszą opłaty za miejsce, za wywóz śmieci i za wodę. Prośba do tych, którzy mają tu zaległości, aby poczuli się odpowiedzialni za nasze wspólne, parafialne dobro. Jeśli chcemy, aby cmentarz długo wyglądał tak pięknie, musimy się wspólnie o niego zatroszczyć…

Na wszelki wypadek poniżej przypominamy obowiązujący regulamin.

REGULAMIN CMENTARZA

Parafii św. Karola Boromeusza w Kryrach

 • 1. Cmentarz jest miejscem spoczynku zmarłych i modlitwy za nich. Należy zawsze otaczać go szacunkiem, zachować ciszę i powagę. Przebywanie na terenie cmentarza dozwolone jest codziennie od świtu do zmierzchu.
 • 2. Zarząd nad cmentarzem sprawuje Administrator Parafii – Proboszcz.
 • 3. Opieka i dbałość o estetyczny wygląd grobu należy do rodziny zmarłego.
 • 4. Wymiary grobów określają przepisy państwowe.
 • 5. Prawo do grobu na 20 lat nabywa rodzina zmarłego po uiszczeniu tzw. pokładnego. Uprawnienie to można przedłużyć na dalsze lata, wnosząc opłatę, która wynosi 10zł na rok (można opłacić na dłuższy okres). W przypadku braku opłaty za przedłużenie, grób staje się własnością parafii i podlega przekopaniu.
 • 6. Na budowę nagrobka lub remont należy uzyskać zgodę Proboszcza oraz powiadomić opiekuna cmentarza. Po zbudowaniu nowego nagrobka należy uiścić opłatę na opiekę, utrzymanie i modernizację cmentarza w wysokości 10% kosztów inwestycji.
 • 7. Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać w widocznym miejscu tabliczkę z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą urodzin i zgonu.
 • 8. Wszelkie prace na terenie cmentarza powinny być prowadzone zgodnie z przepisami prawa sanitarnego, budowlanego i BHP. Wykonawca odpowiada za porządek i estetykę terenu robót i za wyrządzone przez siebie szkody.
 • 9. Bez zgody Proboszcza zabrania się kopać, odkrywać groby, chować zmarłych lub ludzkie szczątki.
 • 10. Na terenie cmentarza zakazuje się:

– samowolnego zajmowania miejsc grzebalnych
– przemieszczania nagrobków i niszczenia urządzeń cmentarnych
– pozostawiania nadmiaru ziemi i odpadów powykonawczych
– składania śmieci i odpadów w miejscach innych niż wyznaczone
– umieszczania ławek oraz wykonywania betonowych podestów przy grobach
– samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów
– wprowadzania zwierząt i umieszczania reklam
– poruszania się pojazdami mechanicznymi i rowerami

 • 11. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na terenie cmentarza: spowodowane przez kradzieże, zdarzenia losowe i inne powstałe na skutek działania osób trzecich. Osoba uprawniona do grobu powinna o takich faktach poinformować Proboszcza i Policję.
 • 12. Od dnia 1.01.2022 r. została podwyższona roczna opłata za wywóz śmieci w wysokości 20zł od grobu. Roczna opłata za zużycie wody pozostaje bez zmian – 10zł od grobu (z opłat zwolnione są groby Proboszczów oraz małych dzieci).